ലൈംഗിക സുഖം എന്ന് പറയുന്ന വികാരം എല്ലായ്പോഴും തൃപ്തികരമായ അളവിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളാകില്ല നമ്മുടെ ഇണ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ആലോചിട്ടുണ്ടോ..

ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വെച്ചു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ ലൈംഗിക സുഖം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട്. കണ്ടാൽ അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നും എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ ജീവിയുടെ കൂടെ ശയിച്ചാൽ പിന്നേ അത് മറക്കാനാകില്ല. ആ ജീവി ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ അതോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീയും ജീവിയും കൂടെയുള്ള സെക്സ് കൂടാതെ ടാബൂ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന രീതിയിലും കഥ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗരതിയും അതിൽ തന്നെ ഇൻസെസ്റ്റ് വരുന്നതും ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കണം എന്നില്ല